TAF-møte og ekstraordinær generalforsamling 13. desember 2007

 

 

 

Vi holder medlemsmøte og ekstraordinær generalforsamling i rask rekke­følge torsdag 13. desember som vist nedenfor. Legg merke til at medlems­møtet starter en halv time tidligere enn normalt.

 

 

 

Torsdag 13. desember kl. 1830 - 2000 i Autronicahallen Haakon VII's gt. 4 på Lade i Trondheim. Astrofysikkens gullalder (Prof. Jan Myrheim, NTNU og TAF). Sammendrag: Vi lever midt i en gullalder for astronomi og astrofysikk. Det skyldes i stor grad stadig nye og forbedrede teknikker for å observere Universet, både fra bakkenivå og fra romsonder. Jeg vil snakke om utviklingen på dette området, og om hva slags nye data vi får, og kan få, om fjerne stjerner og galakser.

 

Torsdag 13. desember kl. 2000 - 2200 i Autronicahallen Haakon VII's gt. 4 på Lade i Trondheim Ekstrordinær Generalforsamling for å vedta kjøp av teleskop- og utstyr (del 1 av 2). Etterbestilling av ekstra utstyr gjøres når vi vet total pengesum vi har til rådighet, dvs. etter at alle søknader til fond er behandlet i mars. Et naturlig tidspunkt for bestilling av ekstra utstyrpakke (del 2 av 2) er derfor ordinær generalforsamling i april 2008.

 

Merk : Vi har droppet tanken på stemmeseddel for forhåndsstemming. Årsaken er at alternativer som alle er informert om kun kan komme opp som et resultat av diskusjonen på generalforsamlingen. Derfor må de som ønsker å stemme uten å være tilstede på generalforsamlingen gjøre det via stedfortreder med skriftlig fullmakt. Kommunikasjon må da gjøres via mobiltelefon med stedfortreder under generalforsamlingen. Forslag til alternative utstyrspakker kan dog sendes vår sekretær Erlend Langsrud enten via brev til Erlend Langsrud, Laura Langeråsvei 65, 7026 Trondheim eller via e-post til sekretær@taf-astro.no innen mandag 10. desember.

 

 

 

VEDLEGG : Innkalling til Ekstraordinær generalforsamling med sakspapirer.


Ekstraordinær generalforsamling i TAF

 

13. desember 2007 kl. 20:00 – 22:00

 

Kjøp av nytt hovedteleskop med utstyr

 

Saksliste

 1. Godkjenning av dagsorden.
 2. Valg av ordstyrer.
 3. Forslag til justering av andelsordningen.
 4. Gjennomgang av økonomisk status for teleskopkjøp inkl. andelssalg og fond (Leder i TAF, Birger Andresen).
 5. Strategi for kjøp av teleskop og utstyr (Leder i TAF, Birger Andresen).
 6. Presentasjon av utstyrspakke som anbefales inkl. viktige vurderinger som er gjort i arbeidet med anbefalt utstyrspakke (Leder i Teknisk Teleskopgruppe, Erlend Langsrud).
 7. Diskusjon.
 8. Avstemming om andelsordning, jfr. Sak 3. Sekundært: Avstemming om godkjenning av emisjon.
 9. Avstemning om valg av teleskop og utstyrspakke som skal bestilles nå. Anbefalt pakke er beskrevet nederst.

 

Bakgrunn

 

Anbefalt grunnpakke

Prisene er omtrentlige. Det kan hende andre produsenter velges for noen produkter. Det kan hende vi lager dugghette selv og at små justeringer gjøres av styret, f.eks. valg av annet guideteleskop.

 

VEDLEGG : Den nå gjeldende andelsordningen som ønskes endret jfr. sak 3 og 8.

 

 

ANDELSORDNING, TAF nytt hovedteleskop

================================================

 

Andelsordningen

 1. Det selges inntil 1000 andeler pålydende kr. 100, tilsammen inntil kr. 100 000,- Det utstedes egne andelsbrev til alle andelseiere.
 2. TAF skal til enhver tid ha minimum 34% av andelene.
 3. Ingen andelseier kan ha mer enn 32% av andelene. TAF selv er unntatt fra denne regelen.
 4. TAF kjøper 350 andeler ved tegning, for totalt kr. 35 000,-
 5. Pengene som kommer inn gjennom andelsordningen settes på egen konto (kontonummer: 9365.12.29012) og skal brukes til nytt hovedteleskop og til investeringer knyttet til dette.

 

Andelsordningen, spesielle hendelser:

 1. Generalforsamlingen i TAF kan ved behov vedta en andelsemisjon, der det maksimale antall andeler som kan selges økes ut over den opprinnelige grensen på 1000 i §1, men ikke slik at §2 eller §3 brytes.
 2. Dersom TAF mottar uforpliktende støtte til kjøp av nytt hovedteleskop fra f.eks. Westinfondet, Aftenpostens A-fond, el.l. vil TAF kjøpe andeler tilsvarende dette beløpet i tillegg til de 350 andelene ved opprinnelig tegning.
 3. Dersom det er stor pågang på tegning av andeler og TAF gjennom ekstra tilførte midler kan oppfylle kravet i §2, kan det foretas ytterligere emisjon av andeler. (Eks. TAF eier 450 av i alt 1100 andeler (41%). Det kan da legges ut andeler til salgs inntil TAFs andel er nede i 34%, dvs. inntil 223 nye andeler)
 4. Dersom beløpet som kommer inn blir betydelig større enn TAF får benyttet til innkjøp, forbeholder TAF seg retten til å slette andeler. Ved sletting av andeler, skal disse fordeles prosentvis likt utover andelseierne, så langt det er mulig. De enkelte andelseiere vil da få tilbakebetalt andelene som slettes. (Eks. 200 andeler besluttes slettet. Dette tilsvarer 20% av alle andelene. Per har 10 andeler, og får da slettet 2 andeler, sitter igjen med 8, og får tilbakebetalt 200 kr. Kari har 100 andeler, og får slettet 20 andeler og sitter igjen med 80, får tilbakebetalt 2000 kr. Nils har 1 andel, og beholder denne)
 5. Dersom beløpet som kommer inn blir noe større enn TAF får benyttet til innkjøp kan TAF benytte restbeløpet til forsikringspremie, vedlikehold o.l. av teleskopet.
 6. Dersom kjøpet blir kansellert fordi det kommer inn for lite penger, eller fordi generalforsamlingen velger å stemme mot kjøp, vil andelene tilbakebetales, Evt. renter på andelsbeløp som står på TAFs konto vil tilfalle TAF.
 7. Dersom andelseier pga. utforutsette hendelser (flytting, helsemessige årsaker, o.l.) ikke får anledning til å benytte seg av teleskopet etter at det er innkjøpt vil TAF dersom andelseier ønsker det og økonomiske hensyn tillater det, etterstrebe å kjøpe disse andelene, eller være behjelpelig med å formidle videresalg av andelene.

 

Andelsregister, salg/avhending av andeler

 1. Styret fører andelseierbok. Andelene registreres fortløpende når betaling er gjort til TAF sin teleskopkonto. Hver enkelt andelseier er ansvarlig for å melde inn forandringer i adresse, e-post, osv.
 2. Overdragelse (salg, gave, el.l.) av andeler skal godkjennes av styret. Ved salg bestemmes prisen av høystbydende, men TAF v/Styret skal ha forkjøpsrett, dernest eksisterende andelseiere, men ikke slik at §2 eller §3 brytes.

 

Beslutningsmyndighet salg/avhending av teleskop

 1. Det kreves 2/3 flertall for "viktige beslutninger" om teleskopet og utstyr finansiert ved andeler, deriblant salg av teleskopet eller utstyret. Hver andel representerer én stemme.
 2. Standpunktet for TAFs andeler under §15 avgjøres med simpelt flertall på generalforsamling. Ved avstemming om TAFs standpunkt har hvert medlem én stemme.
 3. Ved evt. salg av teleskop eller utstyr får hver andelseier utbetalt en sum som tilsvarer sin prosentvise del av den totale andelsmassen. (Eks: En person som eier 50 av i alt 1000 andeler vil få utbetalt 5% av salgssummen.)

 

Eierskap, forsikring

 1. Eierskap knyttet til hver andel fordeles prosentvis likt på teleskop og annet utstyr som kjøpes med andelsfinansiering.
 2. Innkjøpet, dvs. teleskop + utstyrspakke, skal godkjennes av ordinær eller ekstraordinær generalforsamling før bestilling.
 3. TAF sørger for forsikring av teleskopet og betaling av den. Ansvarlig bruker (nøkkelholder) av teleskopet kan bli gjort helt eller delvis erstatningsansvarlig dersom hærverk eller grov uaktsomhet er årsaken skader som forsikringen ikke dekker.

 

Bruksrett

 1. TAF-medlemmer får nøkkel til observatoriet og tillatelse til å bruk teleskopet og tilhørende utstyr på egenhånd (alene) etter å ha gjennomført opplæring og blitt godkjent av styret. Godkjennelse avhenger kun av demonstrert kunnskap om riktig og skadefri behandling av utstyr og teleskop samt kjennskap til orden og ro regler ved nattlige besøk i et område der det bor folk. Styret kan når som helst trekke tilbake nøkkel ved overtredelse av sikkerhets- eller ordensregler.

 

______________________________