Innkalling til desembermøte 1998 for
GalAksen og Trondheim Astronomiske Forening (TAF)
og
Ekstraordinær Generalforsamling i TAF

Møtereferat finner du her.

Det ordinære desembermøtet blir kl. 1815 - 1930 torsdag 10. desember i Autronicahallen på Lade. Den ekstraordinære genereralforsamlingen starter kl. 1930 samme dag og sted.

Veien til Autronicahallen finner du her.

Den ekstraordinære generalforsamlingen er nødvendig for å vedta vedtekter, budsjett og medlemsavgift, samt å velge styre og valgkomité. Inngang / bevertning : Gratis.

Møteplan for desembermøte GalAksen & TAF :

  1. Noen variable stjerner (v/B. Andresen. 30-45 min. inklusiv diskusjon).
  2. Pause med bevertning og diverse informasjon (ca. 30 min.).

Møteplan for Ekstraordinær Generalforsamling (EOG) i TAF :

Denne følger dagsordenen under pkt. 4.4 i forslaget til vedtekter for TAF (se vedlegg I) med unntak av at hele styret er på valg denne første gangen og at pkt b) utgår (ikke relevant). Saksliste (vedlegg III) og forslag til budsjett og medlemskontingent (vedlegg II) er vedlagt.

TAF-medlemmer som ikke møter på EOG har anledning til å stemme på forslagene i sakslisten via stemmeseddelen nedenfor eller gi andre TAF-medlemmer skriftlig fullmakt til å stemme for seg. Stemmeseddel/fullmakt må være det foreløpige styret v/Birger Andresen, Alfred Trønsdals veg 15, 7033 Trondheim i hende før avstemningen starter. Avstemningen gjennomføres i henhold til pkt. 4.3 d-g) i forslaget til vedtekter.

Med vennlig hilsen møtekomitéen.

----------------------------------------- Klipp her -----------------------------------------

Stemmeseddel Ekstraordinær Generalforsamling, TAF 10/12-1998.

    Sak 1 : De foreslåtte vedtektene i Vedlegg I vedtas : Ja Nei

    Sak 2 : Det foreslåtte budsjettet i Vedlegg II vedtas : Ja Nei

    Sak 3 : Medlemskontingenten for 1999 settes til kr. 150,- : Ja Nei

    Sak 4 : Det foreslåtte styret velges : Ja Nei

    Sak 5 : Den foreslåtte valgkomitéen velges : Ja Nei

Sted _______________ Dato ___/ 12 - 1998, Sign : _________________________