Referat fra møte i GalAksen torsdag 10. september 1998.

Møteinnkalling er ikke tilgjengelig.

Merk spesielt punkt 6.2 : Invitasjon til observasjonskveld 8. oktober.

Det var ca. 20 deltakere på møtet, hvorav tre personer var fra klubbens styre. Oppmøtet fra Autronica-ansatte var heller dårlig, hvilket trolig skyldtes at møteinnkallingen kun var lagt ut en dag i forveien og kun på kantinen. Mange har sikkert ikke sett den eller hadde allerede planlagt andre gjøremål for kvelden. Møteinnkallinger må senere sendes ut minst en uke før møtet, og må adresseres/leveres personlig til hvert enkelt medlem.

Det var kr. 10,- i inngang og kr. 5,- for kaffe/kake i pausen.

1. Materiens opprinnelse.

Professor Kari Rummukainen holdt et populærvitenskaplig foredrag over temaet "The origin of matter in the Universe". Professoren fortalte hvordan universet utviklet seg like etter "Big Bang". Teoriene tilsier at de mest kritiske tingene skjedde i løpet av universets første 8-10 minutter. Da ble deler av energien omgjort til kjernepartikler. Dessuten ble lettere grunnstoffer som hydrogen (H), helium (He) og litium (Li) dannet. Tyngre stoffer ble dannet svært mye senere inne i kjernen av stjerner som solen og når noen av disse stjernene senere eksploderte som novaer og supernovaer. Nye stjerner dannet fra gass blandet med gass fra supernovaer har derfor annerledes kjemisk sammensetning enn stjerner dannet fra universets "ursuppe" som inneholdt ca. 76% hydrogen, 24% helium og kun små mengder litium.

Det viser seg at alle stjerner, både de som er dannet med og uten innblanding av gass fra supernovaer, har nesten identisk andel av de lette stoffene (H, He, Li). Dette er fordi nesten alt som finnes av disse stoffene ble dannet i løpet av universets første 10 minutter. Dette kan brukes til å bestemme universets totale masse fordi det er det tidlige universets tetthet (dvs. totale masse) som bestemmer hvor stor andelen av disse stoffene blir. Teoretiske beregninger er derfor gjort for fire varianter av de lette grunnstoffene, 4He, 2H, 3He og 7Li. Disse beregningene er så sammenlignet med de observerte konsentrasjonene. Det viser seg at alle fire variantene gir omtrent samme verdi for universets totale masse, og at dette tallet er en faktor fem til ti større enn den massen man estimerer ut fra observasjoner av stjerner og galakser. Det som "mangler" antas å være såkalt "mørk masse" mellom stjernene og annen materie vi ikke kan observere direkte.

Det ble en 10 minutters diskusjon i plenum etter foredraget. Etterpå ble en svært engasjert Rummukainen omringet av mange intereserte som ønsket å vite mer. Det var tydelig dette var et tema som fasinerte publikum.

2. Oppsummering av Norsk Astronomisk Selskap's kongress 1998.

Thomas Jakobsson fortalte om astronomikongressen som NAS arrangerte i høst, og viste bilder fra denne.

3. Observatorieplanene.

Observatoriekomitén informerte om status for observatoriplanene.

Vi er blitt lovt å leie et område i Bratsberg, ca. 7 km i luftlinje S-S/Ø for grensen for Trondheims bybebyggelse, hvor GalAksen kan sette opp et observatorium. Området er inspisert av flere medlemmer, og ser svært lovende ut. Vi får lov til å bruke et lite hus som varmestue fra ca. midt i september til slutten av april. Dette reduserer totalkostnadene til bygninger vesentlig. Detaljene i leieforholdet er ikke avklart.

Det anses som svært viktig for klubben at det blir fortgang i byggeplanene. Observatoriekomitéen v/ Per Sæterhaug som formann, ble gitt i oppdrag å sørge for dette, og å fremlegge konkrete planer på neste medlemsmøte. Følgende ting bør avklares til møtet :

Birger Andresen eier sammen med Theodor Abrahamsen (Hamar) en Celestron 11 kikkert (11" = 2800mm). Denne leies rimelig ut til klubben i mesteparten av observasjonssesongen under visse forutsetninger (som f.eks. at kikkerten ikke skal brukes uten at en "godkjent" ansvarlig person er tilstede) og skadeansvar. På sikt bør klubben selv investere i et teleskop med åpning ca. 10".

4. Utskilling av eksterne medlemmer.

Det er nødvendig at GalAksen består kun av Autronicaansatte. Pr. i dag er det ca. 50 eksterne medlemmer av totalt 110. To forslag (alternativ A og B) til hvordan en ekstern klubb kan organiseres ble fremsatt i vedlegg til møteinnkallingen (Se vedlegg 1).

Det ble en grundig diskusjon hvor det var bred enighet om at vi må jobbe for å på sikt danne en formell ekstern klubb/forening (Alternativ B). I en overgangsperiode vil alternativ A brukes. GalAksen ønsket to kontaktpersoner blant de eksterne medlemmene som kan hjelpe til med noe administrativt arbeid samt stille på styremøter i GalAksen. Styret i GalAksen peker selv ut disse kontaktpersonene.

Et styremøte arrangeres i løpet av september hvor GalAksens forhold til de eksterne medlemmene diskuteres grundig med utgangspunkt i de mange kreative forslagene fra salen. Saken tas opp igjen på oktobermøtet.

5. Nyheter.

Thomas Jacobsson fortalte om at

Flere detaljer er gitt i artikkelsamlingen i vedlegg 3.

6. Eventuelt.

6.1 Medlemsmøtene.

Mandager brukes normalt som møtedag. Torsdager brukes dersom eksterne foredragsholdere fra universitetets "Fredag-kollokvier" foreleser/kåserer. Møtene skal normalt vare fra 19:00 til 21:00. Det ble ytret ønske om å passe på at det blir en riktig balanse mellom helt enkle foredrag og mer avanserte profesjonelle bidrag. Det holdes normalt et medlemsmøte hver måned.

6.2 Invitasjon til observasjonskveld 8. oktober.

Birger Andresen oppfordret til observasjon av meteorsvermen Draconindene om kvelden torsdag 8. oktober. Årsaken er at denne svermen en sjelden gang, når opphavskometen er nær jorda, har vist en aktivitet på hundrevis/tusenvis av stjerneskudd i en periode på opptil en drøy time. Vanligvis ses ingen meteoritter i det hele tatt fra denne svermen. I år er opphavkometen nær jorda.

Jorda krysser denne gang kometbanen på en måte som er litt, men ikke så veldig forskjellig fra de årene som har gitt svært høy aktivitet. På den annen side har ikke jorden passert på denne måten tidligere. Det er derfor helt uvisst om vi får et skikkelig fyrverkeri eller ikke. I alle fall arrangeres det en observasjonskveld. I tilfelle dårlig aktivitet, kan vi observere andre objekter på himmelen og ha en hyggelig kveld.

Interesserte fyller ut og sender påmeldingsskjemaet i vedlegg 2 innen 1. oktober.

Det kreves ingen erfaring eller optiske hjelpemidler for å observere stjerneskudd. Kun varme klær.

BA fortalte også om de mest grunnleggende tingene om metorer og meteorsvermer. Et 6 siders notat om dette ble delt ut på møtet. Dette er inkludert i artikkelsamlingen i vedlegg 3. Det var to feil i notatet som ble delt ut på møtet; (1) månefasen er 3 dager etter fullmåne den 8. oktober, hvilket ikke er så gunstig som 1997-dataene Meteorgruppen i Norsk Astronomisk Selskap tydeligvis hadde brukt, og (2) tidsintervallet for mulig storm (17-23UT) tilsvarer 19-01 Norsk SommerTid. Disse feilene er rettet i den vesjonen som er vedlegg 3.

6.3 Neste møte.

Vi prøver å holde neste møte før Draconindene (dvs. senest 7. oktober) for å bruke denne anledningen til å informere om observasjonskvelden 8. oktober.

En eventuell koordinering mot ekstern foredragsholder i forbindelse med universitetets fredagskollokvium 16. oktober kan gjøre dette ugunstig. I alle fll blir de som melder seg på til observasjonskvelden informert også på annen måte.

_____________________________

Vedlegg :

    1. Om deling av GalAksen i to klubber (Vedlegg til møteinnkalling).
    2. Påmeldingsskjema for observasjonskveld under Draconidene (torsdag 8. oktober 1998).
    3. GalAksen - artikkelsamling nr. 1.

_____________________________

Birger Andresen, 15.09.98.