Referat fra Generalforsamling i TAF 26. april 2000.

Tilstede : 19 personer.

Før generalforsamlingen observerte vi sola i Birger Andresen’s 11 tommers (28cm) Celestron teleskop og 20x80 Vixen prismekikkert samt i Bernhard Røsch' prismekikkert. Vi så en rekke fine solflekker. Det planlagte foredraget om sola gikk ut som følge av tidsnød. Deler av foredraget ble gjennomgått summarisk under kaffepausen. Foredraget omarbeides til en grundig artikkel som trykkes i Corona nr. 2/2000.

Det ble oppfordret til at de Skymap Pro CD’ene som ble kjøpt inn til noen av medlemmene ikke kopieres og distribueres videre til utenforstående.

Leder Birger Andresen ønsket velkommen til generalforsamlingen.

a) Konstitusjon.

 1. Møtet ble åpnet av lederen.
 2. Møteinnkallingen, dagsorden og sakslisten ble godkjent.
 3. Eivind Wahl og Terje Bjerkgård ble valgt til å underskrive protokollen. Birger Andresen ble valgt til ordstyrer og Tove Selliseth til referent.

b) Årsberetning.

BA gikk igjennom årsberetningen. Det henvises til denne for detaljer. Alle målsettinger for 1999 ble oppnådd med unntak for ferdigstilling av observatorium. Årsaken var at det ble mye mer tidkrevende enn først antatt å få byggetillatelse. Grunnarbeidet til observatoriet ble gjort ferdig, og en arbeidsbrakke ble satt på plass som varmestue. Regnskapet ble gjennomgått og ingen hadde noen kommentarer til det. Overskuddet ble på kr. 6451.10 mot budsjettert kr. 1941,- (inklusiv kr 1000,- i avsetninger til fremtidig anskaffelse av utstyr). Årsakene til det gode resultatet var både at vi fikk flere medlemmer enn antatt og at styremedlemmer leverte mye post direkte på døra til medlemmer som bor i eller nær Trondheim. Lederen syntes utlånsvirksomheten er for dårlig. Både kikkerter, blader, filmer osv. som TAF og Autronica Astronomiske Forening disponerer er tilgjengelig for utleie til TAF’s medlemmer.

c) Saker.

Det var ikke kommet inn andre saker til generalforsamlingen ut over de vedtektsfestede sakene.

d) Budsjett.

Forslaget til budsjettet for år 2000, som var vedlagt innkallingen til generalforsamlingen, ble gjennomgått. Det ble fremsatt forslag fra salen om å sette av penger på budsjettet til å betale forsikringen av BA’s kikkert. Denne kikkerten skal stå i observatoriet med visse unntak. Dette forslaget ble vedtatt enstemmig.

Følgende mål for år 2000 ble formulert ut over det å forsette som i 1999 :

 • Ferdigstille observatoriet.
 • Få framdrift i komiteene.
 • Få fart på utlånsordningen.

e) Valg.

  To forhåndstemmer var levert og godkjent.

  Sak 1 Kontingent for år 2000.

  Ordinært medlemskap kr. 150,- Enstemmig vedtatt
  Skolemedlemskap kr. 150,- pr. tredje elev Enstemmig vedtatt
  Familiemedlemskap kr. 75,- pr. medlem ut over første medlem som betaler kr. 150,- som ordinært medlem Enstemmig vedtatt
  Abonnement (etter 1. okt 2000) kr. 75,- Enstemmig vedtatt
  Budsjett for 2000, men tillegg for forsikring av kikkert jfr. punkt d) ovenfor. Enstemmig vedtatt

  Sak 2 Valgbare styremedlemmer.

  Leder : Birger Andresen Enstemmig gjenvalgt
  Kasserer/Materialforvalter : Bernhard Røsch Enstemmig gjenvalgt
  Sekretær : Tove Selliseth Enstemmig gjenvalgt
  Varamedlem : Magnus Reigstad Enstemmig gjenvalgt

  Styret består i tillegg til disse av Thomas Jacobsson (Nestleder/Redaktør) og Tone-Lill Seppola (Tur- og møtekoordinator). Disse var ikke på valg i år.

  Sak 3 Valg av valgkomite

  Formann : Per Arne Bakken Enstemmig gjenvalgt
  Medlem : Øyvind Kristiansen Enstemmig gjenvalgt
  Medlem : Roald Høyer-Hansen Enstemmig gjenvalgt

  Sak 4 Valg av revisor

  Geir Jacobsson ble enstemmig valgt til ny revisor etter at Rudolf Stoum ønsket
  avløsning. Vi takker Rudolf for innsatsen.

f) Eventuelt

 • Det ble ytret ønske om at medlemsbladet gjøres tilgjengelig for medlemmene via elektronisk post eller på internett slik at de som har mulighet til det selv kan skrive ut fargeversjon av medlemsbladet. Dette fordi kopiering av medlemsbladet i farger til alle medlemmene er for dyrt til å realiseres.
 • Det ble gitt honnør til Birger Andresen for kjempeinnsats for foreningen.

Referent : Tove Selliseth.