Referat fra medlemsmøte i TAF 29. mars 2005

Generelt
Det var 37 personer til stede. Birger Andresen var møteleder.

Nye medlemmer/møtedeltakere.
De nye medlemmene Kari Rønnekleiv, Ole-Henrik Moe, Morten Wilhelmsen, Bjørn Singsaas og Frode Flobak presenterte seg selv kort og ble ønsket hjertelig velkommen til TAF.

Opplevelser siden siste møte.
Følgende ting ble nevnt :

 • Tom Reidar Henriksen : "Full-Venus", bare 83 bueminutter fra Sola, ble sett 29. mars. Advarsel : Slike observasjoner er farefulle siden Sola er så nær synsfeltet. Også svært forsiktige folk med meget stødig stativ må passe på intens solstråling som reflekteres i Jordas atmosfære. Mye stråling er utenfor synlig lys, og det er derfor ikke sikkert at fargefilter skjermer godt nok for varmestråling og ultrafiolett stråling selv om synsfeltet blir mørkt nok til å ikke være behagelig lyst.
 • Helge Hagen : Merkur så ut som en banan for et par uker siden. Den viser faser siden den går i bane innenfor Jorda.
 • Erlend Rønnekleiv: Saturn og Jupiter ble fotografert med 8" teleskop og Webkamera fra Røros i påska. Første gang han får det til.
 • Bengt Erlandsen: Nytt teleskop, Megrez II 80 mm + diverse utstyr, var innkjøpt under påsketuren til Tromsø.

Meddelelser.
Det var ingen spesielle meddelelser.

Annet.

 • Etter foredraget var det sosialt samvært med servering av kaffe og kaker. Kari Stensrud hadde bakt kake.
 • Medlemsblad, medlemskort og innkalling til generalforsamling ble delt ut.
 • Tre stk "Astronomi" nr. 2/2005 var mottatt som gave fra Norsk Astronomisk Selskap. Disse ble solgt til kr. 40,- pr. stk.

Foredrag - "Exoplaneter, fremmede verdener" av Stein Ommund Wasbø (TAF)
Stein O. Wasbø har vært Kasserer og Materialforvalter i TAF siden april 2004. Han er utdannet innen teknisk kybernetikk (styrings- og reguleringsteknikk), og jobber for smelteverkselskapet Eramet Norge med kontor på Gløshaugen. Stein er selvlært innen feltet exoplaneter.

Definisjon
Exoplaneter = Ekstrasolare planeter = Planeter rundt andre stjerner enn Sola.

Hvorfor lete etter exoplaneter?
Oppdagelsen og studiet av exoplaneter gir oss ny kunnskap om dannelse av solsystemer generelt og om dannelsen av vårt eget solsystem spesielt. Det gir også viktig informasjon om hvorvidt det er grunnlag for liv andre steder i rommet. Vi oppdager stadig mer ekstreme livsformer her på Jorda. Et eksempel er funnet av anaerobe mikroorganismer på 2,7 km bergdyp. Disse trives i temperaturer på 80-100 grader Celsius, men tåler ikke oksygen! Det finnes altså mye rart på vår egen planet, og da skulle det vel også kunne finnes mye rart andre steder også ?

Metoder for deteksjon av exoplaneter

 • Direkte observasjon : Dette er foreløbig vanskelig. Teleskoper er under utvikling.
 • Timing : Brukes på planeter rundt pulsarer. Man analyserer avvik fra klokkerene signaler.
 • Fordel : Kan oppdage svært små planeter.
  Ulempe : Kun egnet på pulsarer.

  De små planetene kan ha oppstått da stjerna døde og pulsaren oppstod. De aller første exoplanetene ble funnet med denne metoden i 1992.

 • Radiell doppler : Gravitasjonskrefter dytter/trekker stjerna mot/fra oss. Her studeres endringer i lysspektrum. Metoden er egnet på store planeter. Grensen er ca. 3 m/s, som tilsvarer f.eks. minst 33 jordmasser i avstand 1 AE på stjerne med 1 solmasse (AE = Astronomisk Enhet = gjennomsnittsavstanden mellom Jorda og Sola = ca. 150 millioner km). Det er gjort mange funn med denne metoden!
 • Astrometri : Planetene endrer stjernas posisjon ørlite. Denne metoden er egnet til nære stjerner og store planeter. Rominstrumentet SIM (Space Interferometry Mission), med oppskytning i 2010 skal kunne oppdage planeter ned til 6.6 jordmasser på 1 AE avstand fra stjerner på 300 lysårs avstand. Foreløbig er det ikke gjort noen funn med denne metoden.
 • Fotometri : Lysstyrken avtar (periodisk) når en planet passerer foran en stjerne. Metoden skal kunne detektere planeter ned til 0,5 jordradier i avstand 1 AE fra stjerner på 1 solmasse. På mindre stjerner (K og M) kan planeter kanskje oppdages helt ned til Merkurs størrelse. Det er nødvendig med regelmessige planetpassasjer som går rett over stjerna. Passasjen må dessuten ha en viss varighet. Noen funn er nylig gjort med metoden som også kan brukes av amatører. Samme planetstørrelse foran mindre sol gir større relativt fall i lysstyrke. Svakere stjerne gir mer støy. Større stjerne gir sjeldnere planetpassasjer (for en Jord-lignende planet) dersom man forutsetter at planeten skal ha samme temperatur og livsbetingelser som ved en mindre stjerne. Dette fordi en stor stjerne vil avgi mer energi, og planeten må da være litt lenger unna stjerna. Dermed blir omløpstida også lengre, og passasjene sjeldnere.
 • Mikrolinsing : Gravitasjonskraften fra en planet vil forsterke lyset fra den bakenforliggende stjernen på samme måte en galakse kan bryte og forsterke lyset fra fjernere galakser (gravitasjonslinse). Denne effekten vil endre seg når planeten flytter seg i forhold til stjernen, og lysstyrken vil variere tilsvarende. Man kan da oppdage planeter ved å analyseres avvik fra forventet kurve (spiker). Metoden er uavhengig av lang periode med målinger, men det er en meget sjelden hendelse! Mange slike hendelser er oppdaget, men ingen kan med sikkerhet fastslå eksistensen av exoplaneter.

Status for antall kjente exoplaneter
Det var 152 kjente exoplaneter i 134 solsystemer pr. feb 2005. Den minste har en masse tilsvarende 0,042 av Jupiters masse (MJup), mens den største hadde masse = 17,4 MJup. De aller fleste er planeter minst like store som Jupiter og med kort omløpstid.

Frittflytende planeter
En frittflytende planet (FFP) er en planet som beveger seg gjennom verdensrommet uten å være gravitasjonsbundet til en stjerne. De kan være laget for langt unna stjernen, eller de kan ha blitt kastet ut av stjernens tyngdefelt under nære passasjer med andre planeter eller som følge av vekselvirkning med stjerner i et system med mer enn en stjerne. Infrarøde bilder av M22 med Hubble-teleskopet kan være en FFP.

Grunnlag for liv
Vi er spesielt interesserte i planeter som ligger lenge nok i den såkalte beboelige sonen (Habitable zone = økosfære = den sonen rundt en stjerne hvor liv kan finnes) til at liv kan ha tid nok til å utvikle seg. Stjernen må være passe stor, og planeten må ha passe avstand til stjernen og være passe stor. Banen må være nær sirkulær slik at årtsidsvariasjonene ikke blir for store. Planeten må trolig bestå av stein/vann og helst ha en atmosfære, eller den må ha minst en måne som oppfyller disse kravene. Følgende grunnstoffer må trolig være tilstede i rikelig monn som et minimum for å danne liv slik vi kjenner det : Karbon (C), Hydrogen (H), Nitrogen (N), Oksygen (O) Fosfor (P) og Svovel (S), eller kortfattet : CHNOPS. Stjerner med masse over en viss grense er for kortlivet til at vi tror at planeter rundt dem har tid til å utvikle liv. Det er funnet oksygen og karbon i atmosfæren til en exoplanet (HD209458b Osiris). Natrium er funnet i en planet rundt HD 209458 i Pegasus.

Over 65% av stjernene i vårt nabolag har en masse på mellom 0,5 og 1,5 solmasser, og ligger på hovedserien av Hertzsprung-Russell diagrammet. Disse stjernene er således passe store, samtidig som de er inne i sin langvarige og stabile fase mellom sin fødsel og død. Disse er blant de beste kandidater for planeter med liv. Multiple stjernesystemer er mindre gode kandidater fordi færre planet vil være i stabile baner rundt disse. Det antas at det er en fordel for utvikling av liv at stjernen befinner seg i en av Melkeveiens spiralarmer ganske langt unna galaksens kjerne. Årsaken er at de her er mindre utsatt for ødeleggende supernovaer og tilfeldige asteroider.

Leting etter liv
Finnes det jord-lignende planeter utenfor vårt solsystem ? NASA har laget en strategisk plan for å lete etter liv på andre steder enn Jorda. De planlegger den såkalte Kepler-mission for å kartlegge exoplaneter. Målet er å lete etter planeter på 0,5-2 ganger Jordas størrelse i vårt nabolag. Flere metoder benyttes :

 • ESA/CNES: COROT – planetpassasjer.
 • Next Generation Space Telescope (arvtakeren etter Hubble-teleskopet).

I tillegg planlegger ESA prosjekter med atmosfæreanalyser og det såkalte DARWIN-teleskopet.

Diskusjon
Dette var et tema som tydeligvis engasjerte tilhørerene. Det ble stadig stilt spørsmål fra salen, og det ble ivrige diskusjoner både underveis og etter foredraget. Et av de store temaene var om hvor lenge det kom til å være levelig for mennesker på Jorda, og hva som ville skje når vi nærmet oss den kritiske tiden. Dette kunne ingen svare på, men det ble referert en sannsynlig teori om at det siste liv på Jorda nok ville være i form av enkle bakterier etter hvert som forholdene ble mer og mer ekstreme. Det kan vel være et passende tankekors på tampen av dette møtereferatet....

_________________________________________________

Tom Reidar Henriksen, Referent (supplert av Birger Andresen)