Referat fra medlemsmøte i TAF 9. november 2006

Generelt
Det var 24 personer til stede. Terje Bjerkgård var møteleder, og ønsket velkommen.

Nye medlemmer/møtedeltakere
Jolene Johnsen var eneste nye medlem på møtet. Hun har vært på to møter tidligere, men første gang glemte vi presentasjonsrunden, og andre gang droppet vi den med vilje pga. knapp tid før flyet til foredragsholder, Øyvind Grøn (Oslo), gikk. Hun presenterte seg og ble ønsket velkommen til TAF. Vi fikk ellers et hyggelig gjensyn med fire medlemmer som ikke har vært på møter på ganske lang tid. I tillegg var følgende ikke-medlemmer på sitt første TAF-møte : Magnus Helle Husby, Christian Eriksen, Torstein Boxaspen & Øystein Helle Husby. De presenterte seg også, og ble ønsket velkommen.

Opplevelser siden siste møte
Følgende ting ble nevnt :

  • Bjørn Willmann, Terje Bjerkgård, Erlend Langsrud & Birger Andresen hadde observert komet C/2006 M4 SWAN. Ellers hadde det vært bare sorgen værmessig.

Meddelelser

  • Terje Bjerkgård tok opp bestillinger på Himmelkalenderen 2007. Ni nye ble bestilt, og vi er nå oppe i 30 stk. Vi får derfor maksimal rabatt.

Annet

  • Birger etterlyste hjelp til mulig observasjonskveld for NTNU-studenter fredag 10. november. Det er generelt veldig vanskelig å få folk til å stille opp på slike arrangementer.
  • Etter foredraget var det sosialt samvær med servering av kaffe og innkjøpte kaker.
  • En del medlemmer tittet på/i Bjørn Willmanns nye kikkert etter foredraget.
  • 2 stk "Astronomi" nr. 1/2007 var mottatt som gave fra Norsk Astronomisk Selskap. Ingen av disse ble solgt.

Foredrag - "Antimaterie: Fremtidens rakettdrivstoff" av Tom Reidar Henriksen (TAF)

Om foredragsholderen
Tom Reidar Henriksen har vært medlem av TAF siden juli 2002, og han har vært Tur- og Møtekoordinator siden april 2003. Han har tidligere holdt hele åtte foredrag for TAF med høyst varierende temaer. Høsten 2006 holdt han foredrag om et nært beslektet tema på den nasjonale astronomikongressen på Kongsberg. Tom Reidar er selvlært hobbyastronom på alle felt, og har mange timer bak okularet siden han meldte seg inn i TAF.

Antimateriens historie
I 1928 fant Paul Dirac en ligning som beskriver elektronet. Den gav to løsninger, hvorav en gav negativ energi, eller alternativt en partikkel med elektronets masse, men med positiv ladning. Denne elementærpartikkelen, nå kalt positronet, ble eksperimentelt påvist av Carl Anderson i 1932. I 1955 ble anti-protonet påvist og i 1959 anti-nøytronet, mens anti-atomkjernen ble påvist i 1965 og anti-atomet i 1995. Det ser ut til å finnes et symmetrisk sett av anti-partikler.

Antimateriens egenskaper
Når materie og anti-materie treffes, så annihileres den, dvs. materien tilintetgjøres og lager en skur av elementærpartikler + masse energi. Proton og anti-proton lager for eksempel tre typer Pioner som beveger seg bort fra kollisjonsstedet med 94% av lyshastigheten. To av disse har elektrisk ladning (p+ og p-). De degraderer videre til såkalte myoner og nøytrinoer. Myonene degraderer videre til elektroner, positroner og nøytrinoer, som igjen annihileres. Uladde pioner (p0) degraderer til gamma-stråling. All hvilemasse omdannes til slutt til energi. Av denne energien er ca. 60% ladede partikler som kan akselereres i magnetiske felter og nyttegjøres direkte i en såkalte beamed core rakettmotor (se lengre fram i referatet).

Annihilasjon av 1 kg materie+antimaterie gir ca. 1000 ganger mer energi enn fisjon av uran isotopen 235U (uran med 235 kjernepartikler = protoner + nøytroner). Ti milligram antimaterie + materie, tilsvarende et lite saltkorn, tilsvarer 70 tonn kjemisk rakettdrivstoff.

Nåværende kostnad for antiprotoner = 60 000 dollar pr. nanogram (et nanogram = en milliardte dels gram = 1/1 000 000 000 gram). En studie viser at prisen sannsynligvis kan reduseres med en faktor på ca. 6 000 dersom det lages spesialiserte produksjonsenheter.

Elektrisk ladet antimaterie lagres i magnetfelt. Størst gevinst gir lagring av nøytralt ladet antimaterie, men utfordringene er store med å unngå kontakt med vanlig materie. Elektroner og positroner kan for eksempel settes i bane rundt et felles tyngdepunkt. Magnetfelter strekker ut banene slik at sannsynligheten for kollisjon er svært liten. På denne måten påstås det (Positronics Research LLC) at positroner kan lagres i årevis uten store tap.

En god del av forskning på produksjon, oppbevaring og anvendelse av anti-materie drives i regi av, eller i samarbeid med, forsvaret i USA. Hemmelighold gjør det derfor vanskelig å vite hvor langt man er kommet på dette feltet.

Spesifikk impuls - effektivitetsmål for rakettdrivstoff
Isp = Spesifikk impuls for rakettdrivstoff. Dette er et mål på effektiviteten til et drivstoff pr vektenhet. Dobbelt så høy verdi betyr dobbelt så effektivt drivstoff pr kg. Isp angir antall sekunder som 1 kg drivstoff kan holde 1 kg masse svevende i ro like over bakken ved havnivå ved ekvator. Romfergen bruker en hydrogen-oksygenblanding som har Isp = 450s, mens dagens ionemotorer har Ispca. 2000s.

Høy Isp er helt avgjørende dersom man skal opp i svært høye hastigheter. Ellers vil drivstoffet måtte utgjøre nesten 100% av romfartøyets startvekt, og romfartøyene blir håpløst tunge og dyre. For bemannede romferder ved "lave" hastigheter (10-100 km/s), for eksempel Romfergen, er skyvkraften mye viktigere enn spesifikk drivstoffeffektivitet. Årsaken er at man da er opptatt av å akselerere fort for å spare tid, snarere enn å oppnå høy slutthastighet ved forsiktig akselerasjon over lang tid. Drivstoff med høy Isp har nemlig som oftest lav skyvkraft og derved langsom akselerasjon. Ionemotorer som nå brukes for et økende antall romsonder er et eksempel på en løsning som har bra effektivitet, men liten skyvkraft.

Medisinske anvendelser av anti-materie
Antimaterie brukes i dag i Positron Emission Tomography til å lage tre-dimensjonal avbildning av kroppens prosesser. Det forskes også på bruk av anti-protoner i kreftbehandling (for å ødelegge kreftvev).

Antimaterie som drivstoff

  • ACMF-prinsippet (Antimatter-Catalyzed Microfision-Fusion) : Her brukes antimaterie som "katalysator" i fisjonsinitiert Deuterium-Tritium fusjon. Energien fra annihilering av antimaterie brukes til å starte fisjon av uran, som igjen starter fusjon av de to hydrogenisotopene deuterium og tritium. Man lager små dråper av 90% deuterium og tritium samt 10% 235U. Deuterium (2H) er hydrogen med to kjernepartikler, dvs. et proton og et nøytron og tritium (3H) er hydrogen med to nøytroner, Dråpene har volum 1 mm3. Man "tenner" fisjonen av uran for en og en pellet ved annihilasjon av anti-protoner som frigjør de nødvendige nøytronene for å starte en kjedereaksjon. Energien fra fisjonen tenner så deuterium-tritium fusjonen som i sin tur gir ekstrem oppvarming av silisiumkarbid (SiC). Karbiden bryter opp og fordamper til plasma (ablasjon) og kastes ut av rakettdysa med stor hastighet. Kraften fra dette utkastede materialet gjør at raketten får en tilsvarende kraft i motsatt retning jfr. Newtons lov om kraft = motkraft. Raketten akselereres derfor. Man trenger 130 nanogram anti-protoner for å fisjons-fusjonere de nødvendige 800 gram pellets for å gjennomføre en 120 dagers bemannet tur-retur reise til planeten Mars (inkl. et 30 dagers opphold på Mars) med et romskip som ved oppskytning veier 707 tonn. De 800 gram pellets varmer opp i alt 362 tonn SiC som altså skaller av og kastes bakover med enorm hastighet for å skape framdrift. Hovedproblemet med denne metoden er at det dannes uønskede høyenergetiske nøytroner ved fusjonen. Fordelen er at dette er den fusjonsprosessen som tennes ved lavest temperatur, "kun" ca. 100 millioner grader. Isp for en slik rakettmotor er beregnet til 13500s, altså 30 ganger mer effektiv pr kg drivstoff enn romfergedrivstoff.
  • AIM (Antimatter-Initiated Microfusion) : Her brukes Helium-3 fusjon med deuterium som energikilde (D+3He à 4He + H + 18 MeV energi). Denne fusjonsprosessen "tenner" ved ca. 1 milliard grader. Den gir ingen brysomme biprodukter. Metoden går ut på å lage en sky av anti-protoner i et magnetfelt. 42 nanogram tunge deuterium-3He pellets med et tynt skall av uran- eller bly sprøytes inn i reaktoren jevnt og trutt. Det er ikke nødvendig med 235U siden ingen kjedereaksjon skal settes i gang. Uranet i hver pellet fisjonerer, og fisjonsvarmen skaper et 3He-Deuterium-plasma (plasma = gass bestående av elektrisk ladde partikler, dvs. ioner) som gir en plasmasky. Temperaturen økes ytterligere i et 600 kV spenningsfelt slik at plasmaen fusjonerer. Så gjentas sekvensen for neste pellet. Energien brukes til å varme opp hydrogen som i et konkret prosjektert design spruter ut av rakettdysene med en hastighet på ca. 600 km/s og gir fremdrift i henhold til Newtons nevnte lov. Isp for en slik rakettmotor er beregnet til 61000s, altså 130-140 ganger mer effektiv pr kg drivstoff enn romfergedrivstoff.
  • Direkte annihilasjon av antimaterie : Denne metoden går ut på å annihilere for eksempel positroner med elektroner, og å bruke den frigitte energien til å varme opp drivstoffgass som akselereres til svært høy hastighet før den forlater en dyse. Flere ulike design ble beskrevet. Solid core og gas core utførelser gir Isp-verdier på inntil noen tusen sekunder, mens plasma core gir fra fem til hundre tusen sekunder. Navnet forteller her hvilken aggregattilstand mediet som opptar energien befinner seg i. Såkalt Beamed core design varmer ikke opp en ekstern gass men skyver de ladde reaksjonsproduktene direkte ut. Dette kan gi Isp-verdier helt opp i 10 000 000 sekunder. I denne varianten annihileres flytende hydrogen og pellets av anti-hydrogen molekyler i et kraftig magnetfelt, og de produserte ladde pionene sendes ("beames") ut av en magnetisk rakettdyse med nær lyshastighet. Med en slik motor kan man nå 10% av lyshastigheten dersom 35% av startvekten er drivstoff (hydrogen og anti-hydrogen). Fotonmotorer og ablasjonsraketter (faste stoffer som fordamper og skyter ut bak raketten når de varmes voldsomt opp) ble også beskrevet. En utfordring er at materialet som skal varmes opp (ablasjonsmaterialet, væsken eller gassen/plasmaet) må absorbere gamma-stråling med energi 511 keV på en effektiv måte siden strålene har dette energinivået. SiC er et egnet ablasjonsmateriale jfr. ACMF-eksemplet ovenfor. Bly kan brukes til å fange energien før den overføres til drivstoffet ved en lengre bølgelengde, dvs. stråling med mindre energi pr. "strålingspakke" eller foton.

Drøm eller virkelighet?
Det er mange teknologiske utfordringer før man får konstruert raketter som anvender anti-materie enten som tennmekanisme for fisjon og/eller fusjon, eller ved direkte annihilasjon. Dette er derfor et ingeniørproblem (produksjon til vettug pris, trygg langsiktig lagring og strålingsskjerming av folk og utstyr) og ikke et fysisk problem. Løsningen er nok ikke rett rundt hjørnet, men baserer seg likevel på kjent fysikk og teknologi.

Tom Reidar avsluttet foredraget litt skøyeraktig ved å si at "Interstellar travel is just an antimatter of time!".

___________________________

Birger andresen, Referent
10. november 2006